شهید دارای ویژگیهایی بودند که در ایام حضور جسمانی ایشان در میان خانواده ، دوستان و بستگان زبانزد بود یکی از ویژگی ایشان بخشندگی ، گذشت و ایثارشان بود بطوری که پدر شهید نقل می کند : روزی به شوخی به او گفتم درست است که شما ایثارگرید ولی ایثار هم اندازه ای دارد شما می توانید از مال خودتان ایثار کنید ولی از مال من که به شما می دهم و دیگران که نمی توانید ایثار کنیدو شهید می خندید و می گفت اشکالی ندارد.

شهید حسام الدین ابوالمعالی در منطقه مهران در 30 اردیبهشت ماه سال 65 به معبود رسید. 


نام : حسام الدین

نام خانوادگی : ابوالمعالی

نام پدر : علی اکبر

شغل : دانشجو 

تاریخ تولد : 1/5/1344

سن : 21  سال

محل شهادت : مهران

تاریخ شهادت : 30/2/65

پاتک مهران