1- موقعی که ماموم نیت می کند. باید امام را معین نماید. ولی دانستن اسم او لازم نیست، مثلا: اگر نیت کند اقتدا می کنم به امام حاظر نمازش صحیح است.
2- ماموم باید غیر از حمد و سوره، همه چیز نماز را خودش بخواند، ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را نیز بخواند.
3- در رکعت اول و دوم نماز صبح و معرب و عشا اگر صدای حمد و سوره امام را بشنود نباید حمد و سوره را بخواند و اگر نشنود مستحب است آنرا بخواند ولی آهسته.
4- نباید ماموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره را بخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.
5- نباید ماموم تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید.
6- اگر ماموم پیش از امام عمدا هم سلام دهد نمازش صحیح است. (33)