پاسخ:  خوردن ملخ از نظر تمامى مذاهب اسلامى حلال است [1] و البته تزکیه آن شرایط خاصى دارد که در جاى خود بیان شده است. گوشت خرگوش از نظر شیعه حرام،[2] و از نظر مذاهب اهل سنت حلال است. [3] گوشت روباه از نظر مالکیه و شافعیه حلال [4] و از نظر شیعه، احناف و حنابله حرام مى‏باشد. [5] البته در زمینه حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت در میان مذاهب اسلامى اختلافات زیادى مشاهده مى‏شود.

پاورقی

[1] موسوعه الفقه الاسعدی، معروف به موسوعه جمال عبد الناصر ، ج 13 - 14 ، ص 272.

[2] تحریر الوسیله ، امام خمینی (ره)، ج 2 ، ص 279.

[3] موسوعه الفقه الاسلامی ، ج 13 - 14، ص 282 - 287.

[4] همان ، ص 288 - 289.

[5] تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 297، و موسوعه الفقه الاسلامی ، ج 13 - 14، ص 290 - 291.