یکی از نمازهای دشمن شکن، در طول تاریخ اسلام، همانا نماز جماعت پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمین در فتح مکه است.
در فتح مکه وقتی ابوسفیان و اطرافیانش، هیمنه و شکوه پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمین را در نماز جماعت دیدند، سخت مبهوت و حیران آن همه عظمت اسلام شدند.
ابوسفیان وقتی دید که پیامبر صلی الله علیه و آله در جلو ایستاده و مسلمین پشت سر او هماهنگ عمل می کنند، مجذوب آن همه عظمت و شکوه گردید.
که می دید چگونه مسلمین در تبعیت و پیروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از یکدیگر پیشی می گیرند و دستوراتش را با جان و دل انجام می دهند، نمی توانست آن همه ابهت و احترام را ببیند و خاموش بماند و سرانجام چاره ای جز اسلام آوردن ندیده مسلمان شد.(44)