در جریان نبرد نادرشاه افشار با عثمانی‌ ها، روزی فرستاده دولت عثمانی با دو گونی ارزن نزد نادرشاه شرفیاب می‌ شود و آن‌ ها را در مقابل نادرشاه بر روی زمین می‌ گذارد و می‌ گوید: «لشکر ما این تعداد است، از جنگ با ما صرف نظر کنید.»

 

نادرشاه دستور می‌دهد دو خروس بیاورند! دو خروس را در برابر دو گونی ارزن قرار می‌ دهند و آن ها شروع می‌ کنند ارزن‌ ها را می‌ خورند. نادرشاه رو به فرستاده عثمانی می‌ کند و می گوید: «برو به سلطان‌ ات بگو که دو خروس همه لشکریان ما را خوردند!»