پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب _ یکی از ویژگی های ادیان الهی این است که در تمامی آنها برای عبادت و تعالی روح ، از سوی خداوندگار عالم اماکنی به عنوان قبله و مکانی که هر موحد متدین باید برای ارتباط قلبی و روحی خود با با خالق بی همتا مشخص و معین شده است.

هر فرد متدین برای انجام عمل عبادی یا در آن مکان ، در صورت نزدیکی و یا به سمت آن مکان در صورت دوری از آنجا ، مشغول عبادت و پرستش خداوند میشود . در یهود این قبله بیت المقدس و در اسلام قبله به سمت مکه مکرمه میباشد که هر مسلمان وظیفه دارد در شبانه روز برای انجام عمل عبادی به سمت قبله بایستد و این قبله واحد سبب هماهنگی و اتحاد مسلمین در تمامی برنامه های اجتماعی نیز میگردد زیرا حضور در نمازهای جماعت باعث ایجاد اتحاد و همدلی و محلی برای تقویت روح ایمان فردی و اجتماعی محسوب میشود.

برخی از فرقه های دست ساز بشر و گروه هایی که داعیه معنوی بودن (به ادعای خودشان) را دارند ، به تقلید از ادیان الهی در برخی از موارد به ساخت و جعل احکام و اعتقادات میکنند ، یکی از این فرقه های بی هویت و جعلی که توسط استعمار  برای از بین بردن و مقابله با ادیان آسمانی و وحیانی ،ایجاد شد بهاییت میباشد .

قبله مکانی برای پرستش خداوند معین  شده و لذا در آنجا به هیچ عنوان ،چیز دیگری که هم طراز خداوند برای عبادت محسوب شود قرار نمیگیرد که این شرک محسوب و خداوند از شرک و بت پرستی بیزار است . اما این مقدمه برای پرداختن به بحث ایجاد قبله در بهاییت است مکانی که در آن فردی علیل و ذلیل که خود را خدا نامید مدفون است و بهاییت آن را میپرستد و او را که مدعی دروغین الوهیت و نبوت بود قبله ساخته و می ستاید، در حالیکه اینکار بت پرستی و شرک محسوب و سبب محرومیت از نعمات الهی میشود.
 
حال به نحوه ایجاد این بتکده و بت پرستی نوین در بهاییت از زبان صبحی مبلغ بزرگ بهایی میپردازیم تا همگان با منطق و عقل سلیم پی به بطلان و شیطانی بودن این فرقه ضاله خواهندبرد.

با تمام شدن جنگ جهانی با توجه به اهمیتی که حیفا پیدا کرد ، عبدالبها اقامت در  عکا را ترک کرده و حیفا را مرکز سازمان اداره ی بهاییت قرار میدهد . حیفا شهریست در دامنه کوه کرمل واقع شده و با فاصله دو فرسخ از عکا قرار دارد .ولی چون بیت بها در عکا قرار داشت عبدالبهاء به طور کامل از آنجا قطع علاقه نکرد و در طول سال چندین مرتبه در آنجا به سر میبرد .

پس از مرگ بهاء به دستور عبدالبهاء او را در دامنه کوه کرمل در مکانی که به قصر بهجی معروف است دفن میکنند که محل سکونت بهاء و خانواده اش نیز بود است .قصر بهجی را روضه مبارکه نیز مینامند که مدفن حسینعلی نوری و قبله بهاییان میباشد . و بهاییان در صورت خواندن نماز باید به سمت قبر بهاء که قبله میباشند ایستاده و عباراتی که برایشان معین شده بخوانند

هر بهایی موظف است در طول عمر خود یکبار برای انجام حج به آنجا رفته و حج بهایی عبارت از دیدن و زیارت قبر بهاء یا یکی از خانه های منسوب به او و علیمحمد باب میباشد . برای حج بهایی آدابی نیز ذکر کرده اند که اینگونه است  : از باغچه‏ ی بیرون عمارت گذشته، وارد کفش کنی می‏شوند که در انتهای حیاط مقبره است در آن جا کفش‏ها را از پا بیرون آورده وارد مدخل می‏گردند و آستانه‏ ی آن جا را که از رخام [۱]  است بوسیده ، آهسته با حالت ادب و سکوت تا نزدیک حجره‏ ی که مرقد بهاء است می‏روند و بی‏ آنکه داخل آن شوند آستانه‏ ی در را سجده گاه خود قرار داده ، بر می‏خیزند و بعد به طوری که پشتشان به طرف آن خانه واقع نشود به پایین آن محوطه می ‏آیند و همچنان ایستاده یکی زیارت نامه می‏خواند و سائرین گوش می‏دهند و گاهی نیز همانجا چند دقیقه نشسته مشغول ذکر و مناجات می‏شوند. سپس چنان که درون شده ‏اند. بیرون می‏روند. [۲]

این اعمال در زمان حیات عبدالبهاء توسط بهاییانی که به عکا و حیفا میرفتند نیز انجام میشد و محل عبادت آنها بود در حالیکه خود عبدالبهاء چنانچه مکرر بیان شده ، در زمان حیات خود به آداب مسمانان عبادت میکرده و در نماز های جمعه و جماعت شرکت میکرده است برای دیدن مطلب فوق اینجا را کلیک نمایید

این حرکت عبدالبهاء به عنوان مبین احکام بهاء الله خود نشان دهنده بی اعتباری مکانیست که اغنام الله برای عبادت خود برگزیده اند و شنونده باید عاقل باشد و به اشارتی مطلب را گیرد که وقتی رییس فرقه به آنچه میگوید عمل نمیکند و اعتقاد ندارد آن اعتقاد و تفکرات باطل است و همه اعمال هبائا منثورا [۳] ...

 

 

 

 

 

پی نوشت :

۱.    سنگ مرمر.
۲.    خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدی صبحی ص ۱۹۱
۳.    در سوره مبارکه فرقان آیه ۲۳ خداوند اعمال مشرکان را چنین یاد میکند / هبائا منثورا یعنی بر باد رفته است.