1- اگر ماموم یک نفر باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد.
2- مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوی در صف اول بایستد.
3- مستحب است صفهای منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد.
4- مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصلاه.
5- مستحب است امام جماعت حال مامومی را که از دیگران ضعیف تر است رعایت کند و عجله نکند تا افراد ضعیف به او برسند.
6- مستحب است امام جماعت قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد. مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده اند مایلند.
7- مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می خواند صدای خود را به قدری بلند کند که دیگران بشنوند، ولی باید پیش از اندازه صدا را بلند نکند.
8- اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می خواهد اقتداکند مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد بر خیزد، اگر چه بفهمد کس دیگری هم برای اقتدا وارد شده است
9- اگر ماموم یک مرد و یک زن و یا یک مرد و چند زن باشد مستحب است مرد طرف راست امام و زنها پشت سر امام بایستند.
10- اگر ما مومین چند مرد و چند زن باشند، مستحب است مردها پشت سر امام و زنها پشت سر مردها بایستند.(37)