آیا اتاق خواب پدر و مادر و فرزندان باید جدا باشد؟

از نظر اسلام هنگامى که فرزندان توانایى تشخیص پیدا کردند، بهتر است اتاق خواب آنها از پدر و مادر و همین‏طور دختران از پسران جدا شود. حتى در اوقاتى که وقت استراحت و خلوت پدر و مادر است، فرزندان اگر بخواهند وارد اتاق والدین شوند، اجازه بگیرند و سرزده وارد نشوند. آیه ۵۸، سوره نور شاهد بر این معنا است و همین‏طور روایاتى هم در این زمینه داریم.