بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال 1410: مراد از فک پائین که باقى گذاشتن موهاى آن واجب است چیست؟ آیا شامل گونه‌ها هم مى‏شود؟
جواب: معیار این است که از نظر عرف، گذاشتن ریش صدق کند.

سؤال 1411: ریش از نظر کوتاهى و بلندى باید چه مقدار باشد؟
جواب: حد معیّنى ندارد، بلکه معیار این است که عرفاً بر آن ریش صدق کند و بلندبودن آن بیشتر از قبضه دست کراهت دارد.

سؤال 1412: بلندکردن سبیل و کوتاه کردن ریش چه حکمى دارد؟
جواب: این کار فى‏نفسه اشکال ندارد.

سؤال 1413: بعضى از مردان موهاى چانه خود را باقى گذاشته و باقى‌مانده را مى تراشند، این کار چه حکمى دارد؟
جواب: تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد.

سؤال 1414: آیا تراشیدن ریش فسق محسوب مى‏شود؟
جواب: تراشیدن ریش بنا بر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب مى‏شود.

سؤال 1415: تراشیدن سبیل چه حکمى دارد؟ و آیا مى توان آن را خیلى بلند کرد؟
جواب: تراشیدن سبیل و باقى گذاشتن و بلند نمودن آن فى‏نفسه اشکال ندارد، بله، بلند نمودن آن به مقدارى که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند، مکروه است.

سؤال 1416: تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین ریش‌تراشى براى هنرمندى که کارش آن را اقتضا مى‏کند، چه حکمى دارد؟
جواب: اگر عنوان تراشیدن ریش بر آن صدق کند بنا بر احتیاط حرام است، ولى اگر کار هنرى او نیاز ضرورى جامعه اسلامى محسوب شود، مبادرت به تراشیدن ریش به مقدار آن ضرورت، اشکال ندارد.

سؤال 1417: من به اعتبار اینکه مسئول روابط عمومى یکى از شرکتهاى تابع جمهورى اسلامى هستم، مجبور به خرید و ارائه لوازم اصلاح به مهمان‌ها براى تراشیدن ریششان مى‏باشم، تکلیف من چیست؟
جواب: بنا بر احتیاط خرید و ارائه لوازم ریش‌تراشى به دیگران جایز نیست مگر در مقام ضرورت.

سؤال 1418: در صورتى که گذاشتن ریش مستلزم اهانت باشد، تراشیدن آن چه حکمى دارد؟
جواب: گذاشتن ریش براى مسلمانى که به دینش اهمیّت مى‏دهد باعث سرشکستگى نیست و بنا بر احتیاط، تراشیدن آن جایز نیست مگر در صورتى که گذاشتن ریش باعث ضرر یا حرج شود.

سؤال 1419: آیا تراشیدن ریش در صورتى که گذاشتن آن مانع رسیدن به اهداف مشروع انسان شود جایز است؟
جواب: بر مکلّفین واجب است حکم خداوند را امتثال کنند مگر در مواردى که حرج یا ضرر قابل ملاحظه‏ اى وجود داشته باشد.

سؤال 1420: آیا خرید و فروش و تولید خمیر اصلاح که کاربرد اصلى آن براى اصلاح ریش است ولى گاهى براى اصلاح غیر از آن هم بکار مى رود، جایز است؟
جواب: اگر خمیر مذکور غیر از اصلاح ریش منافع حلال دیگرى دارد، تولید و فروش آن بدین منظور اشکال ندارد.

سؤال 1421: آیا منظور از حرمت تراشیدن ریش آن است که موهاى صورت به‌طور کامل روییده باشند و سپس تراشیده شوند یا اینکه شامل موردى که مقدارى از موهاى صورت درآمده باشند هم مى‏ شود؟
جواب: به‌طور کلى تراشیدن آن مقدار از موى صورت که بر آن عنوان تراشیدن ریش صدق مى‏کند بنا بر احتیاط حرام است ولى تراشیدن مقدارى از آن که عنوان مزبور بر آن صدق نمى‏کند اشکال ندارد.

سؤال 1422: آیا اجرتى که آرایشگر بابت تراشیدن ریش مى گیرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آیا واجب است هنگام تخمیس آن، خمس آن را دوبار بپردازد یاخیر؟
جواب: بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و یارضایت وى را جلب کند و اگر مالک آن را هرچند درتعداد محصورى نشناسد، واجب است آن را به فقیران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولى مالک آن را بشناسد واجب است به نحوى رضایت او را به‌دست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تامالش از حرام پاک شود و در صورتى که مقدار باقى‌مانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زیاد بیاید، پرداخت خمس آن به عنوان اداى خمس منفعت کسب، واجب است.

سؤال 1423: گاهى بعضى از مشتریان براى تعمیر ماشین اصلاح خود به من مراجعه مى‏کنند، با توجه به اینکه تراشیدن ریش از نظر شرعى حرام است، آیا انجام آن براى من جایز است؟
جواب: از آنجا که وسیله مذکور غیر از تراشیدن ریش استفاده ‏هاى دیگرى هم دارد، بنا بر این اقدام به تعمیر آن و گرفتن اجرت در برابر آن در صورتى که به قصد استفاده از آن براى تراشیدن ریش نباشد، اشکال ندارد.

سؤال 1424: آیا اصلاح موى گونه‏ ها اعم از اینکه با نخ باشد یا با موچین، حرام است؟
جواب: اصلاح موى گونه‏ ها هرچند با تراشیدن، حرام نیست.