چگونه قبولى تمام کارها، مشروط به قبولى یک عمل همچون نماز مى‏شود؟