کلمه ی خانه خراب کن ! (زیر یه سقف)

این "مقایسه" است که کمر بسیاری از زندگی ها را شکسته است ...


پ ن : همدیگر را باور کنید ! هیچ کدام از آنهایی که همسرت را با آنها مقایسه میکنی هنوز با تو زندگی نکرده اند تا نقاط ضعفشان را هم ببینی ! فقط از دور قهرمانشان کرده ای ... قهرمان همان کسی است که با خوشی و ناخوشی تو عاشقانه کنارت زندگی میکند، نه آنهایی که همیشه ازشان تعریف میکنی ...