📚مردی به عالم بزرگی گفت: من مالی دارم و می ‌خواهم وصیت کنم که فرزندانم پس از مرگم برایم خیرات کنند. شیخ گفت:«اگر وارد یک غار تاریک شوی، آیا چراغ را روبرویت می‌گیری یا پشت سرت؟»صدقه و کارهای نیکت را وقتی زنده‌ای از مال خودت انجام بده، نه از مال وارثانت.