پاسخ: پرنده حلال از حرام آن به دو امر تشخیص داده مى‌شود که هر کدام از آنها در شرع علامت حلال و حرام بودن ـ در موردى که بر حلیت و بر حرمت آن تصریح نشده باشد نه در موردى که نصى بر حکم آن از حیث حلیت و حرمت باشد ـ قرار داده شده است:

یکى از آن دو امر «صفیف»* و «دفیف»** است پس هر پرنده‌اى که صفیفش بیشتر از دفیفش باشد حرام است و هر پرنده‌اى که عکس آن باشد به اینکه دفیفش بیشتر باشد، حلال است.

دومى آنها «چینه‌دان» و «سنگ‌دان» و «صیصیه»*** است؛ پس هر پرنده‌اى که یکى از این سه را داشته باشد حلال است و هر پرنده‌اى که هیچ یک از اینها را نداشته باشد حرام است؛ و پرنده آب (دریایى) با غیر آن در دو علامت ذکر شده مساوى مى‌باشد پس هر آنچه که دفیفش بیشتر از صفیفش باشد یا در آن یکى از این سه نشانه باشد، حلال است اگر چه ماهى مى‌خورد و آنچه که صفیفش بیشتر از دفیفش باشد یا هیچ یک از آن سه را نداشته باشد، حرام است؛ و تشخیص موضوع بر عهده مکلّف است.

* صفیف: گشادن بالها در وقت پریدن است.

** دفیف: تکان دادن بالهایش در وقت پریدن است.

* * * صیصیه: تیغى است که در پشت پاى پرنده قرار دارد.

گوشت زرافه

سؤال: زرافه حیوانى است نشخوارکننده و گیاه‌خوار که مانند گاو دست و پایش دو سمى است. با توجه به این خصوصیات، آیا از حیوانات حلال گوشت شمرده مى‌شود؟

پاسخ: دلیلى بر حرمت گوشت زرّافه وجود ندارد.