امام خامنه ای (حفظ الله ) شهیدان مظهر هدف و تلاش و تداوم هستند.