امام زین العابدین (علیه السلام) درباره حق امام جماعت می فرمایند:
1- بدان که او (امام جماعت) بین خداوند متعال و شما نماز گزاران عزیز واسطه و سفیر بوده، نمایندگی شما را در درگاه خداوند دارد.
2- او از جانب تو سخن می گوید.
3-او برای تو دعا می کند.
4- او برای تو طلب فیض و رحمت می کند.
5- او برای تو طلب مغفرت می کند.
6- اگر کوتاهی شود او مقصر است نه تو.
7- او جانش را سپر نموده نه تو.
بنابرین باید تو قدر دان او باشی و از او سپاسگزاری تمایی.