سوال: سال خمسی ام رسیده ولی برای چهار ماه دیگر چک داشته و به دانشگاه فرزندم بدهکارم؛ آیا می توانم مبلغ چک را از مخارجم کم کنم یا خمس پولی را که برای چک کنار گذ اشته ام را باید بپردازم؟

پاسخ:
مقام معظم رهبری: در فرض سئوال این بدهی مربوط به سال بعد می باشد و از در آمد امسال کم نمی شود. [1]
آیت الله مکارم: در فرض سوال اگر موعد پرداخت بدهی دانشگاه بعد از سال خمسی است چنانچه سال خمسی بر آن پس انداز بگذرد، باید خمس آن پرداخت گردد، ولی در صورتی که برای پرداخت خمس در زحمت باشید، مجاز هستید خمس آن را به ذمه بگیرید و هر زمان توانستید بپردازید. [2]
آیت الله سیستانی: اگر بدهکارى مربوط به مخارج امسال بوده یا مربوط به مخارج مستمر مانند خانه و ماشین و اثاث البیت بوده است کسر مى شود. [3]
آیت الله شبیری زنجانی: اگر بدون پس انداز قادر به پرداخت بدهی نیستید، خمس ندارد. [4]
آیت الله وحید: مبلغِ چک کم نمی شود. [5]