رهبر معظم انقلاب (دام ظله) :

آن روزها دروازه‌ی شهادت داشتیم ولی حالا معبری تنگ. هنوز هم برای شهید شدن فرصت هست... باید دل را صاف کرد...